Akut skolbrist i nybyggd stadsdel

2016-10-25

I dag finns det cirka 10.000 skolplatser i Bromma. Fram till år 2040 kommer det att behövas ytterligare 4.000 skolplatser i stadsdelen enligt utbildningsförvaltningen. Nu ska det byggas ännu fler bostäder i Mariehäll/Annedal. – Skolbristen i området är redan akut, när det kommer ännu fler barn går det inte längre, säger Björn Ljung (L).

Den tomt som detaljplanen gäller ligger i Ulvsunda industriområde och planen har också fått kritik för att den medger för stor påverkan på kulturhistoriskt värdefulla byggnader.

Här ligger områdets äldsta industrilokal, ”Slottet”, som byggdes som hattfabrik runt 1890, en låg fabrikslokal med sågtandstak från 1920 och en kontors- och industribyggnad från 1970-talet. Kulturnämndens kulturmiljöutskott menar att rivning och ombyggnad innebär en risk för att de fysiska spåren av den viktiga industriepoken i Mariehäll, och övriga Stockholm, är på väg att utplånas. De allra flesta av Mariehälls industribyggnader har rivits på kort tid.

Efter kritiken har förslaget delvis gjort om och landat i 852 lägenheter, en gruppbostad och en förskola. Den gamla hattfabriken och kontorshuset byggs om till bostäder. Större delen av ”Sågtandsbyggnaden” rivs och ersätts med ett nytt gårdshus samt en påbyggnad.

Mariehällsskolan är så full av elever att väggarna bågnar. Vi måste bygga stad, inte bara bostäder.
Utbildningsnämnden sade nej till planen av ett annat skäl: skolsituationen i Mariehäll/Annedal är ansträngd och mer kapacitet behöver tillföras området omgående. Om detaljplanen antas finns risk att staden inte kan säkerställa det lagstadgade kravet på en skola nära hemmet, menar nämnden.

– Det är väldigt ovanligt att utbildningsnämnden avstyrker en detaljplan. Men nu är vi uppe i 2.000 byggda och planerade lägenheter i Mariehäll/Annedal. Det blir 4.000–5.000 boende, då har du en kommun av Älvdalens, eller Munksjös, storlek, säger Björn Ljung, som sitter i stadsbyggnadsnämnden för Liberalerna.

Det finns ingen plats utpekad för en ny skola och inga investeringsbeslut, den skola som planeras på Solvallasidan ligger långt fram i tiden, påpekar han.

– Mariehällsskolan är så full av elever att väggarna bågnar. Vi måste bygga stad, inte bara bostäder. Vi måste bygga samhällen som fungerar, med skolor, förskolor, äldreboenden, vårdcentraler och idrottshallar, säger Björn Ljung.

Skolborgarrådet Olle Burell (S) håller med.

– Jag tycker att det är fel att gå vidare med ytterligare bostadsbebyggelse innan vi har löst skolkrisen. Men jag har ett löfte av stadsbyggnadsborgarrådet Roger Mogert att inte påbörja några nya bostadsprojekt förrän vi har gjort det, säger han.

Prio ett är, enligt Olle Burell, att se till att Mariehällsskolan – områdets enda – kan ta emot de skolbarn som bor i Mariehäll och Annedal. I början av hösten ställdes paviljonger upp vid skolan, med 168 nya skolplatser. Men i Mariehällsskolan kan barnen bara gå till och med mellanstadiet.

– Högstadieeleverna tvingas tyvärr pendla ut till övriga Bromma, och det är ganska långt. Det går inte att utöka Mariehällsskolan till en F till 9-skola, det loppet är kört. Vi har ärvt en ovanligt dålig skolpanering av allianspartierna, säger han.

Det pågår ytterligare utredningar om nya platser för permanenta och tillfälliga skollokaler i området Mariehäll.

– Vi har en fokusgrupp med tjänstemän från alla förvaltningar som tittar på alla tänkbara tomter, säger Olle Burell.

I långtidsplaneringen finns tre nya skolor i området, men först till 2025. Vad händer under tiden?

– Det går – rent praktiskt – inte fortare att bygga en ny skola. Men jag hoppas verkligen att elever i förskoleklass inte ska behöva pendla ut ur området. Drömlösningen vore att hitta en byggnad vi kan konvertera till skola, som vi till exempel har gjort med ett kontorshus i Hammarby sjöstad, säger Olle Burell.

ska%cc%88rmavbild-2016-10-25-kl-13-52-50

Källa: Stockholms stad
Grafik: Helena Shutrick

 

Bromma i siffror:

Fram till år 2040 kommer det att behövas ytterligare 4.000 skolplatser i stadsdelen enligt utbildningsförvaltningen.
I dag finns det cirka 10.000 skolplatser i Bromma.
Ytterligare fem nya grundskolor kommer att behövas i Bromma. För Mariehäll/Annedal finns planer på nya skolor till 2025 i Ulvsunda industriområde, vid Linabergsvägen och i Solvallaområdet.
Därutöver pågår och planeras för utbyggnad av ett flertal av de befintliga grundskolorna i stadsdelen.
Källa: Utbildningsförvaltningen

Artikel från DN, 24 oktober