”Hyr istället för att bygga nytt i kommunerna”

2017-05-16

För att säkra ekonomin framöver behöver kommuner undersöka alternativ till traditionella lånefinansierade investeringar, och se anpassningsbar hyra som en del av lokalstrategin, menar Parmacos Sverigechef i en opinionsartikel publicerad i Dagens Samhälle.

Sveriges kommuner står inför stora utmaningar de kommande åren, inte minst då det gäller inom förskole- och skolverksamheten. De flesta kommuner upplever olika typer av demografiska utmaningar. Storstadsregionerna med dess kranskommuner visar ständig tillväxt men där antalet barnkullar varierar över tid.

Den stora flyktingströmmen under 2015 har gjort behoven akuta på många platser. Många skolor är dessutom gamla och i behov av att bytas ut eller renoveras. Det är svårt att hinna producera skolor och en av de största utmaningarna nu och framöver är att matcha behov med lokalkapacitet. Inte minst innebär lokalbristen en ekonomisk utmaning för kommunerna som ofta har hög låneskuld. Enligt Kommuninvests senaste rapport (Den kommunala låneskulden 2016) ökade kommunsektorns låneskuld under 2015 med närmare 50 miljarder kronor, vilket är den största ökningen någonsin.

Med ständigt stigande byggkostnader, har kommunerna råd och är det ens önskvärt att de alltid ska finansiera nyproducerade verksamhetslokaler? Kommunerna behöver tänka mer långsiktigt och väva in demografiska svängningar med skiftande behov under en längre tidsperiod.

Lånefinansierade investeringar som byggnation bör i första hand genomföras när investeringen bidrar till ökade inkomster eller minskade utgifter för kommun, eller att den medför att kommunen blir mer livskraftig och effektiv. Då det gäller satsningar där servicebehovet skiftar över tid, såsom skolbyggnader eller äldreboenden, bör långa hyresavtal som kan anpassas efter tid och behov vägas in som ytterligare en valmöjlighet. Genom detta sätt är det leverantören som i slutändan tar risken för byggnadernas underhåll och restvärde.

För det handlar inte alltid om att skapa nytt från grunden utan om att komplettera det som redan finns med anpassningsbara lokaler som man hyr medan behovet finns där. Den så kallade satellitmodellen utgår från att kommunen bygger ett grundbestånd av byggnader för kommunal service och att dessa permanenta byggnader sedan utökas med modullokaler som kommunen hyr under en längre tidsperiod.

...

Med de allt större demografiska utmaningarna som kommunerna står inför, där mer resurser kommer att krävas av välfärdssystemet, är det viktigt att varje skattekrona används på ett optimalt sätt. Så våga tänka annorlunda, våga väga in andra alternativ. Kommunerna måste lyfta blicken och se det långsiktiga behovet och inse att dessa behov kommer att ändra sig över tid. För det gäller att hitta långsiktiga och hållbara ekonomiska lösningar som säkrar att kommunen kan leva upp till sitt välfärdsåtagande på bästa möjliga sätt. Frågan är inte om man ska äga eller hyra, utan hur man kan få en optimal blandning av ägda lokaler, lokaler hyrda på kort sikt och lokaler hyrda på lång sikt.

Thomas Jansson, Parmaco

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle, 10 maj 2017.

Läs hela inlägget här