Enkätresultat - Prognos skollokaler

Antalet barn i grundskoleåldern beräknas enligt SCB öka med drygt 300 000 till år 2034. I takt med att barnkullarna växer blir det trängre i landets skolor. Inflyttning och tillfälliga trender i val av skola leder därför allt oftare till akut behov av skolpaviljonger. 

För att följa upp kommunernas långsiktiga lokalplanering genomförde Expandia i januari en enkät som 58 av landets kommuner svarade på. Resultatet från enkäten visar bland annat att 91 procent bedömer att behovet av skollokaler kommer att öka de närmaste tio åren. Tre av tio, 29 procent, uppger samtidigt att de saknar en prognos för lokalbehovet eller att prognosen sträcker sig mindre än fem år framåt.

En parallell enkät, som skickats till förtroendevalda i kommunala skolnämnder visar att en av tre ledamöter, 33 procent, tycker att den egna kommunen har dålig framförhållning när det gäller skolans lokalplanering.

– "Vissa händelser går inte att förutse, men bra prognoser för väntat antal elever minskar helt klart risken för akut brist på skollokaler. Mitt bästa råd är att göra en långsiktig plan och att redan från början låta en del av skolhusen utgöras av flexibla lösningar. Paviljonger som går att flytta när elevtrycket växlar mellan olika stadsdelar kan vara ett alternativ"

Jonas Wallstedt, vd för Expandia.

FAKTA: De fem vanligaste skälen till att kommuner hyr tillfälliga skollokaler:
  1. Överraskning - Oväntat många barn på grund av inflyttning och trender i skolval.
  2. Födelsetopp - Skolpaviljonger används för att möta en ovanligt stor barnkull.
  3. Olycka - Nya lokaler behövs akut på grund av brand, vattenskada eller mögelangrepp.
  4. Slitage - Verksamheten flyttar till paviljonger medan ordinarie lokaler rustas upp.
  5. Stadsutveckling - En skalbar modulskola används under uppbyggnaden av en ny stadsdel.

Långsiktig lokalplanering

Expandia har sedan 1989 hjälpt kommuner med att skapa en flexibilitet i sitt fasta lokalbestånd. Nu har vi samlat våra viktigaste tips för att kunna dela med oss av våra erfarenheter.

Tre tips för långsiktig lokalplanering:

1. Planera. Gör en prognos för väntat antal elever i olika delar av kommunen.

2. Inventera befintliga ytor. Gör en beredskapsplan där tillfälliga lokaler skulle kunna placeras i kommunen.

3. Förbered mark. Avsätt mark i planeringen av ny skola eller nytt område som förbereds för tillfälliga lokaler när behov uppstår.