Flexibel lokalplanering

Många kommuner har i dag brist på förskolor, skolor och äldreboenden. Det är svårt att förutse behoven på lång sikt och byggtiderna blir ofta långa. Men det finns snabba och bra lösningar. Om ni planerar för oförutsedda händelser och skapar en beredskap för tillfälliga lokaler står ni bättre rustade och kan möta nya förutsättningar med kort varsel.

Expandia har sedan 1989 hjälpt kommuner med att skapa en flexibilitet i sitt fasta lokalbestånd. Nu har vi samlat våra sju viktigaste tips för att kunna dela med oss av våra erfarenheter. Se dem här

FAKTA: De fem vanligaste skälen till att kommuner hyr tillfälliga skollokaler:
  1. Överraskning - Oväntat många barn på grund av inflyttning och trender i skolval.
  2. Födelsetopp - Skolpaviljonger används för att möta en ovanligt stor barnkull.
  3. Olycka - Nya lokaler behövs akut på grund av brand, vattenskada eller mögelangrepp.
  4. Slitage - Verksamheten flyttar till paviljonger medan ordinarie lokaler rustas upp.
  5. Stadsutveckling - En skalbar modulskola används under uppbyggnaden av en ny stadsdel.

Sju tips för långsiktig planering

1. Gör en långsiktig prognos

För att kunna ha tillräcklig framförhållning i er lokalplanering är det viktigt att göra långsiktiga befolkningsprognoser som uppdateras regelbundet. Om möjligt är det bra att bryta ner prognosen på stadsdelsnivå. Med hjälp av prognoserna blir det tydligare vilka behov som ni kan möta med fasta respektive tillfälliga lokaler.

2. Skapa beredskap för snabba lösningar

Inventera vilka möjliga ytor som finns i kommunen där tillfälliga lokaler skulle kunna placeras. På så sätt är ni redo den dagen akuta lokalbehov uppstår på grund av mögel, brand eller andra anledningar. En modulskola går snabbt att få på plats om allting är förberett.

3. Bygg skolor som kan växa och krympa

Det är svårt att förutse de exakta behoven av skollokaler i framtiden men om ni ser till att det finns mark tillgängligt på skolområdet för framtida lokaler går det snabbt att utöka lokalerna. Och det går lika snabbt att minska dem igen om behoven förändras.

4. Använd tillfälliga bygglov

För att sätta upp tillfälliga lokaler används oftast tillfälliga bygglov. Ett tillfälligt bygglov kan sökas för fem år åt gången och ges som mest i totalt 15 år. Alla lokaler som Expandia erbjuder uppfyller de gällande byggnormerna.

5. Håll nere kostnaderna

Det som kostar mest i ett modulprojekt är markarbeten, anslutningar, montage och specifika kundanpassningar. Genom att planera markytor i förväg och välja standardiserade modullösningar får ni kortare leveranstider och håller kostnaderna nere.

6. Bjud in allmänheten

Alla är nyfikna på vad som händer i deras kvarter. Bjud in allmänheten till ett öppet möte och berätta om planeringen för området och eventuella planer på tillfälliga byggnader. Våra erfarenheter är att tydlig information gör närboende mycket nöjdare, vi från Expandia deltar gärna på öppna möten.

7. Ha en skola på plats från början

När ett nytt bostadsområde anläggs kommer ofta skolan för sent. Men det behöver inte vara så. Planera från början för en flexibel modulskola i det nya området som sedan kan ersättas av en permanent när behoven blivit mer förutsägbara. En skola från dag ett gör det nya området populärt.

Ladda hem tipsen här

Upphandling av paviljonger och tillfälliga byggnader

Att handla upp paviljonger och tillfälliga byggnader är inte alltid så lätt, det finns många lagar och regelverk att förhålla sig till. Expandia har lång erfarenhet av offentlig upphandling och har nu tagit fram allmänna råd vid upphandling av paviljonger. Där förklarar vi skillnaderna mellan LOUs olika upphandlingsformer och ger konkreta tips och råd kring dessa. Vi är även en upphandlad ramavtalsleverantör till SKL i avtalet Förhyrning av lokaler 2014

Har du frågor kring upphandling av tillfälliga byggnader? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Enkät om skollokaler

Antalet barn i grundskoleåldern beräknas enligt SCB öka med drygt 300 000 till år 2034. För att följa upp kommunernas långsiktiga lokalplanering genomförde Expandia i januari en enkät som 58 av landets kommuner svarade på. Resultatet från enkäten visar bland annat att 91 procent bedömer att behovet av skollokaler kommer att öka de närmaste tio åren. Tre av tio, 29 procent, uppger samtidigt att de saknar en prognos för lokalbehovet eller att prognosen sträcker sig mindre än fem år framåt.